logo

homme préhistorique

Homme préhistorique méditant sur la dernière cueillette

FR

Des nouvelles recherches dans les archives d’un jettois nous ont permis de retrouver une autre photo de l’homme préhistorique jettois qui se nourrissait des ingrédients de la forêt. Comme vous pouvez observer sur cette image, il prend une pose typiquement méditative, en réfléchissant à la richesse de la forêt suite à sa dernière cueillette dans un nouveau biotope, dans lequel il avait trouvé une dizaine d’espèces de champignons agréables à manger.

Si vous êtes intéressés par la gustativité des champignons, vous pouvez venir et en acheter au musée. Ainsi faisant, vous soutiendriez l’art contemporain et l’Atelier 34zero Muzeum

NL

Een nieuw onderzoek in het archief van een Jettenaar liet ons een andere foto ontdekken van de prehistorische man die zich voedde met de ingrediënten van het bos. Zoals je op deze foto kunt zien neemt hij de typische meditatieve houding aan en reflecteert hij op de rijkdom van het bos na zijn laatste oogst in een nieuwe biotoop, waarin hij een twaalftal soorten paddenstoelen heeft gevonden die aangenaam zijn om te eten.

Indien u interesse hebt in het proeven van de paddenstoelen, kunt u er in het museum komen kopen. Daarmee steunt u hedendaagse kunst en het Atelier 34zero Muzeum.

EN

New research in the archives of an inhabitant of Jette allowed us to find another photo of the prehistoric man who fed on the ingredients of the forest. As you can see in this picture, he takes the typically meditative pose, reflecting on the richness of the forest after his last harvest in a new biotope, in which he had found a dozen species of mushrooms pleasant to eat.

If you are interested in tasting the mushrooms, you can come and buy some at the museum. By doing so, you’ll support contemporary art and Atelier 34zero Muzeum.

liste champignons
sponsor