logo34zero

 

Keith_BOADWEE_Pissing_in_mouth_2004

 

Keith Boadwee (US) – Pissing in Mouth

3/10 – 22/10/16

VERNISSAGE & FINISSAGE – 22/10/16 – 12h/u> > > > > > NL EN (scroll down)

 

FR

Chers amateurs d’art et chers souteneurs,

Nous vous invitons le samedi 22 octobre 2016 au vernissage - finissage (en même temps !) de l’oeuvre « Pissing in Mouth » de l’artiste américain Keith Boadwee, installée depuis maintenant une semaine dans le jardin de l’Atelier 34zero Muzeum.

Cette œuvre a suscité beaucoup de réactions majoritairement positives mais, malheureusement, une partie du public, dont nous ne connaissons pas la proportion exacte, n’a manifestement pas apprécié ou compris cette œuvre. Pour rappel, Keith Boadwee est un artiste contemporain dont le travail s’inscrit à la fois dans le champ de la peinture, de la photographie et de la mise en scène performative. Ouvertement homosexuel, l’artiste a beaucoup souffert de l’esprit conservateur et moralisateur du sud des États-Unis dans lequel il a grandi, et décide, à partir des années 1980, d’utiliser son propre corps comme outil de création principal. Ce choix n’est bien évidemment pas le fait du hasard. En employant ainsi son corps, ou en se servant de ses fluides et autres orifices pour produire, Keith Boadwee entend bien lutter contre la pudibonderie et le conformisme américain.

Cette œuvre, installée dans le cadre de notre projet « Publicité pour une œuvre d’art », devait prendre place dans le jardin de l’Atelier 34zero Muzeum pour une période de deux mois. Au regard des réactions suscitées par cette œuvre, nous avons proposé un compromis à la belge à notre pouvoir communal représenté par notre cher Bourgmestre M. Hervé Doyen. Cette œuvre restera accrochée pendant encore quinze jours, et nous espérons que vous serez encore nombreux à venir en profiter. Notre commune nous soutient moralement, financièrement et intellectuellement depuis de nombreuses années. Nous voulons, par ce geste, ce compromis, continuer de collaborer durablement avec elle.

Nous vous invitons au vernissage - finissage le samedi 22 octobre 2016 à midi, afin d’apprécier tous ensemble, une dernière fois, cette œuvre audacieuse et pleine d’humour.

Vous pourrez déguster, à cette occasion, quelques plats régionaux de notre périmètre culturel jettois, ainsi que des bières bruxelloises, des bières catholiques, sans oublier les vodkas des Carpates !


Amicalement et culturellement,

Wodek

président - concièrgeNL

Beste kunstliefhebbers en lieve ondersteuners,

Wij nodigen u uit op zaterdag 22 oktober 2016 voor de vernissage - finissage van het werk « Pissing in Mouth » van de Amerikaanse kunstenaar Keith Boadwee, die sinds een week in de tuin van Atelier 34zero Muzeum hangt.

Dit werk leverde een heleboel reacties op, overwegend waren deze positief, maar helaas kan een deel van het publiek, waarvan we de juiste verhouding niet weten, het werk niet waarderen of begrijpen. Vergeet niet, Keith Boadwee is een hedendaagse kunstenaar wiens werk zowel het gebied van de schilderkunst, fotografie en performance doorkruist. Openlijk homoseksueel zijde, heeft de kunstenaar veel geleden onder de conservatieve en moraliserende geest van het zuidelijke Verenigde Staten, waar hij opgroeide. Hij besliste daarom vanaf 1980, om zijn eigen lichaam te gebruiken als primair creatief gereedschap. Deze keuze is natuurlijk geen toeval. Dus met behulp van zijn lichaam, of met behulp van de vloeistoffen ervan en andere lichamelijke openingen maakt Keith Boadwee kunst om te vechten tegen de Amerikaanse preutsheid en conformisme.

Dit werk, opgehangen als onderdeel van ons project « Reclame voor een kunstwerk », was voorzien om getoond te worden voor een periode van twee maanden in de tuin van het Atelier 34zero Muzeum. In het licht van de reacties op dit werk, stelden wij een Belgisch compromis voor aan onze gemeentelijke macht, vertegenwoordigd door onze lieve heer de burgemeester Hervé Doyen. Dit werk zal nog vijftien dagen blijven hangen en we hopen dat je nog steeds met velen ervan zult komen genieten. Onze gemeente ondersteunt ons moreel, financieel en intellectueel sinds vele jaren. We willen, door middel van dit gebaar, dit compromis, permanent met hen blijven samenwerken.

Wij nodigen u uit op de vernissage - finissage, zaterdag 22 oktober 2016 op de middag om samen nog een laatste keer te genieten van dit gewaagde en humoristische werk.

U kunt van deze gelegenheid gebruik maken om te genieten van enkele regionale gerechten van onze culturele Jettse perimeter, evenals Brusselse bieren, katholieke bieren en niet te vergeten de wodka’s van de Karpaten!

Vriendelijk en cultuurlijk,

Wodek

président - concièrgeEN

Dear art lovers and dear supporters,

We invite you Saturday, October 22th 2016 to the vernissage - finissage of the work « Pissing in Mouth » by the American artist Keith Boadwee, installed for a week now in the garden of the Atelier 34zero Muzeum.

This work generated a lot of mostly positive reactions, but unfortunately, part of the public, which we do not know the exact proportions of, obviously did not appreciate or understand this work. Reminder, Keith Boadwee is a contemporary artist whose work traverses the fields of painting, photography and performance. Openly homosexual, the artist has suffered a lot under the conservative and moralistic spirit of the southern United States, where he grew up. He decided, therefore, from 1980 on, to use his own body as a primary creative tool. This choice is obviously not a coincidence. Thus using his body, or by using its fluid and other orifices to produce art, Keith Boadwee intends to fight against prudery and American conformism.


This work, installed as part of our project « Advertising for a work of art », was supposed to stay in the garden of the Atelier 34zero Muzeum for a period of two months. In the light of the reactions to this work, we proposed a Belgian compromise to our municipal, represented by our dear Mayor Mr. Hervé Doyen. This work will linger for another fifteen days, and we hope you will still be many to come and enjoy it. Our community supports us morally, financially and intellectually for many years now. We want, through this gesture, this compromise, to continue to work with them.

We invite you to the vernissage - finissage on Saturday, October 22th 2016 at noon, in order to enjoy all together, one last time, this bold and humorous work.

You can take this opportunity to enjoy some regional cuisine of our cultural Jette’s perimeter as well as Brussels' beers, Catholic’s beers and not to forget the vodka of the Carpathians!


Friendly and culturally,

Wodek

président - concièrge

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer